Ekológia

Pri výrobe a distribúcii v maximálnej miere dbáme na šetrný prístup k prírodným zdrojom a životnému prostrediu.

Nakladanie s použitou podstielkou a jej recyklácia

Podstielka je klasifikovaná ako biologicky rozložiteľný odpad- bioodpad (BRO) a preto je možné ju po jej použití spracovať kompostovaním. KOmpostovanie je spôsob využitia biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý pri dostatočnej teplote, vlhkosti a za prístupu vzduchu zabezpečuje mikrobiologickú premenu organických látok na kyprú zeminu- kompost. Kompost obsahuje stabilizované organické látky a rastlinné živiny, ktoré majú bezprostredný vplyv na výnosnosť obhospodarovanej pôdy a na schopnosť zadržiavania vody v pôde.

Pri kompostovaní je dôležitý nielen prístup vzduchu, dostatočná vlhkosť materiálu a výskyt živých organizmov, ale tiež prítomnosť anorganických látok, najmä uhlíka a dusíka, ktoré výrazne urýchľujú proces kompostovania. V hojnej miere sú obsiahnuté v exkrementoch chovaných zvierat. Kompostovanie drevoviny a celulózy vyžaduje dostatočné prevzdušnenie, ktoré je možné dosiahnuť prehadzovaním kompostovanej hmoty. Konečný materiál je pripravený k vlastnej aplikácii do pôdy.